Codex Wszebora ogłoszony dnia 14 miesiąca czerwca roku 2009 zastąpił obowiązujący do tej daty dokument Ius Ducale Draconiae oraz O Wiecu Wolnych i odtąd stanowi podstawę organizacji Księstwa.

I. Lud wszelaki na ziemiach Księcia żyjący jego władzy podlega i prawom.
II. Poddani Księcia na stany są podzieleni. I tak pośród nich są niewolni i stan wolny.
III. Jako się rzekło nad wszystkim tym Książę stoi a oni mu służbę są winni.
VI. Wedle stanów prawa się do poddanych Księcia odnoszą różne jak i wedle ich zajęcia.
V. Najwyższą władzę w Księstwie Książę trzyma, którego wolni Drakończycy wybierają spośród siebie, a którego władza absolutną jest i niepodzielną.
VI. Książę zatem prawa stanowi i przestrzeganie ich dba, tak jak jego święci przodkowie. Troszczy się o bezpieczeństwo poddanych, sądy nad nimi i między nimi sprawuje oraz godnościami i obowiązkami ich obdziela wedle woli swojej.
VII. Ku pomocy w dziele swym słusznym może pośród wolnych poddanych urzędników mianować, którym sprawy szczególne poleca aby w jego imieniu o owe dbali.
VIII. Urząd Wojewody szczególny jest wśród nich, jako Wojewoda jeno Księcia nad sobą ma i we wszystkich sprawach zastąpić go może gdy ten niemocą złożony lubo z inszej przyczyny obowiązki mu przekaże.
IX. Ów razem z Księciem w bitwie wojskiem Draconii dowodzi, a obowiązkiem jego najważniejszym jest w gotowości zbrojnej ludzi książęcych utrzymywać aby zawżdy w razie potrzeby jakowej w pole mogli ruszyć czy to najeźdźcę bić czy po łupy wyprawić Księciu się spodoba.
X. To zaś czyni kraj cały objeżdżając lub do siebie poddanych Księcia zbrojnie wzywając aby ci okazali mu się czy godnie w pole wystąpić mogą.
XI. Obowiązkiem jego jest prawa honorowego strzec, które się w boju stosuje.
XII. A także przy stole Księciu jako Cześnik służyć.
XIII. Siedzi zatem zawsze po prawicy Księcia i dba oto by trunków nigdy mu nie zabrakło. Dbać też mu poruczono, aby nigdy napoju na ucztach Książęcych nie zabrakło.
XIV. Po lewicy zaś Książę Dzierżka swego sadza, który ma ten przywilej wielki, że sztandar Księcia w bitwie nosi i wraz z nim wróżby czyni i bój rozpoczyna włócznią we wroga wspólnie ciskając.
XV. A przy stole jako Stolnik Księciu służy dbając by strawy nijakiej nie zbrakło tak Jemu jak i wszystkim ucztującym.
XVI. Dany ma też przywilej wznoszenia jako pierwszy toastów za pomyślność władcy i Księstwa.
XVII. Cześnik i Stolnik zawsze są u boku Księcia, troszcząc się stale o zaspokojenie jego codziennych potrzeb aby wszystko odbywało się dostojnie a godnie.
XVIII. Aby zaś pieczę nad skotnicą Księcia trzymać i o dobra jego dbać tak by kraj wraz ze swym panem w dostatek rósł i dobrobyt Książe Komornika naznacza.
XIX. Ów w ułożeniu podatków Księcia wspiera i za ich zbieranie jest odpowiedzialny jak też wszelkich przychodów i wydatków Księstwa pilnuje.
XX. Kanclerzowi zaś Książę porucza o dokumenty wszelkie dbać i prawa stanowione spisywać i przechowywać a w razie potrzeby odnajdywać wszelkie zapisy w nich i Księcia tym w dziele jego wspomagać.
XXI. A także wszelkie zwyczaje notować i ku przypomnieniu zachowywać.
XXII. Książę może też nałożyć obowiązki Dziesiętnika na któregokolwiek z poddanych swych wojowników, nawet pośród niewolnych takowego wybierając.
XXIII. Ów Wojewodę ma wspierać tam gdzie Wojewoda w zastępstwie swym go pośle.
XXIV. Jemu też przypada dowodzić w bitwie tarczownikami Księcia.
XXV. Kto w Draconii zbrojnie u boku Księcia swego staje ten wolny czy niewolny specjalnymi względami Księcia cieszyć się będzie.
XXVI. Jako sprawiedliwym jest, aby ci, którzy krew za Księcia przelewają i w najważniejszych sprawach go wspierają wyżej stali niż owi, którzy wojennej sławy mu nie przydają. Przeto Książę łaskami swymi ich obdarza i godzi się mu mniej obciążeń im przydawać, a innym więcej aby owej sprawiedliwości zadość się stawało.
XXVII. Wojownicy na drużyny się dzielą.
XXVIII. A pośród owych jest Drużyna Młodsza, w której smardy i wolni służą, wszyscy pod imieniem otroków.
XXIX. Smardy jako tarczownicy w bój idą lub jako łucznicy.
XXX. Wolni zaś w klinie jako pancerni.
XXXI. Dalej jest Drużyna Starsza, a do owej należą tylko ci, których Książę obdarzył zaufaniem i łaską bicia się w pobliżu swej osoby.
XXXII. Wreszcie jest też Drużyna Bliska, a w owej jeno Wojewoda-Cześnik i Dzierżek-Stolnik, których Książę największym zaufaniem darzy.
XXXIII. Wojownicy wedle starszeństwa Drużyn na Wiecu Wolnych Wojowników głos zabierają, czego wskazany przez Księcia Sędzia pilnuje.
XXXIV. Który Książę zwołać może gdy zechce ludu swego wysłuchać i rady jego zasięgnąć, sądy sprawować, urząd komu nadać lub godności kogo pozbawić lub też prawa ogłaszać.
XXXV. Takoż aby świetniejszą uczynić uroczystość ważną lub z innej przyczyny jaka mu się spodoba.
XXXVI. Na wiec ów prawo i obowiązek mają stawić się wolni poddani Księcia.
XXXVII. Na miejscu Wiecu krąg Książę rozkazuje uczynić do którego wstęp jeno Wolni Wojownicy jego mają, a owi na znak praw swoich z włócznią i tarczą w pole oznaczone wstępują.
XXXVIII. Ich Książę o sprawy różne pytać może i zdania ich słuchać, jak też oni mogą sprawy różne przed nim poruszać, co czynią wstąpiwszy na podwyższenie na środku placu uczynione uderzając kijem w nie na znak, że głos zabierać będą.
XXXIX. Wysłuchawszy zaś sprawy zwyczajem jest, by na zgodę Wolni Wojownicy tarczą i włócznią hałas czynili a na niezgodę tumult.
XL. Do stanu wolnego Książę poddanych niewolnych na Wiecu podnieść może.
XLI. Przez co smard, który dotąd niewiele mając do decydowania o losie Księstwa pracą ciężką Księciu służył w zamian za ochronę i naukę, wolnym człekiem się staje.
XLII. I obowiązki bierze na się nowe i więcej odpowiedzialne, jako i swych czynów odtąd świadom bardziej być musi, boć sam za nie odpowiada.